PodporaZnalostní báze

Pokročilé trackování odkazů

Mailkit vám poskytuje podrobné trackování vašich e-mailových kampaní, ale je velmi důležité propojit reporty e-mailových kampaní s trackováním webových stránek. Ať už používáte Google Analytics, Google Analytics 360, Adobe Analytics (dříve Omniture), Heap, Mixpanel, Amplitude Analytics nebo jakoukoli jinou platformu, Mailkit vám umožňuje předávat informace o trackování těmto systémům třetích stran i vašemu webu.

Obecně je trackování třetími stranami prováděno předáním identifikačních informací v odkazu na web, známých také jako UTM parametry. Platforma pro analýzu webových stránek nebo jakýkoli systém třetích stran poté použije informace předávané v URL k identifikaci referera (zdroje) návštěvy a jeho dalšímu sledování a reportování. Například následující odkaz umožňuje třetí straně identifikovat traffic na webu example.com, který pochází z konkrétního e-mailového newsletteru, jako součást konkrétní kampaně:

https://example.com/?utm_source=news4&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Bylo by vysoce neefektivní vkládat všechny tyto informace přímo do odkazů v kampani, protože by to vyžadovalo značné množství práce. Představte si, že to děláte na škále značek, které každý den/týden rozesílají více kampaní v různých zemích. Správa URL adres by pak byla ještě komplikovanější, pokud vezmete v úvahu potřebu personalizovaných informací o návštěvníkovi.

Pro automatizaci tohoto procesu Mailkit nabízí snadno použitelnou možnost v nastavení kampaně, která je ve výchozím nastavení povolena a je řízena nastavením „Zapnout trackování pro 3. strany“.

Trackování

Při zapnuté funkci máte možnost vybrat Sadu trackování a zadat Název kampaně. Název kampaně může být jednoduchý textový název nebo proměnná získaná z datového zdroje. Šablonovací podmínky nejsou v tomto poli povoleny, je možné vložit pouze přímý odkaz na proměnnou.

Můžete si vybrat výchozí systémovou sadu trackování, výchozí sadu pro váš účet nebo jednu z vlastních sad tagů. Výchozí systémový formát sady UTM parametrů je přednastaven následujícím způsobem:

https://www.example.com/?utm_source=[ID_MAILINGLIST]-[MAILINGLIST_NAME]&utm_medium=[CHANNEL]&utm_term=[ID_SEND_MESSAGE]&utm_content=[LINK_CONTENT]&utm_campaign=[GA_NAME]-[CAMPAIGN_VARIANT]-[YEAR][MONTH][DAY]

Může to vypadat komplikovaně, ale za touto strukturou je jednoduchá logika:

utm_source – poskytuje informace o zdroji vašich dat – ID vašeho seznamu příjemců a jeho název
utm_medium – nese informace o použitém kanálu – email, sms, app_push atd.
utm_term – obsahuje jedinečný identifikátor příjemce, který klikl na odkaz. Toto je rozhodující informace, pokud váš web nebo systém třetí strany potřebuje získat podrobné informace o příjemci prostřednictvím našeho API.
utm_content – identifikuje obsah ve zprávě, na který bylo kliknuto. U odkazů v textu bude obsahovat text odkazu, u obrázků jejich název nebo informace uvedené v alt/title. Mailkit se vždy snaží použít nejlepší lidsky čitelnou hodnotu odkazu.
utm_campaign – jak název napovídá, jedná se o název vaší kampaně. Tento parametr je automaticky odvozen z názvu kampaně, ale lze jej pro lepší kontrolu nastavit/upravit v pokročilém nastavení kampaně v části „Název kampaně“. Název kampaně je doplněn o její variantu (v případě A/B testování) a rok, měsíc a den odeslání kampaně.

Ale tady to nekončí – toto je pouze výchozí nastavení našeho systému, pokud nevytvoříte vlastní sadu pro trackování odkazů. A ta vůbec nemusí vycházet z naší šablony – může to být prakticky cokoli, co potřebujete pro vaši analytickou platformu nebo web.

Nastavení vlastní sady tagování

Prvním krokem je nastavení vlastní sady tagování. To lze provést v menu Profil –> Integrace, kde najdete blok, který obsahuje existující sady tagování odkazů a umožňuje vám s nimi manipulovat a vybrat výchozí sadu. Minimálně uvidíte tag „System default“, který používá výše uvedenou strukturu parametrů.

Sady pro trackování odkazů

První sloupec označuje výchozí sadu tagování, následuje její název, který můžete vybrat v nastavení kampaně. Ve třetím sloupci můžete vidět aktuální strukturu parametrů trackování odkazů a poslední sloupec umožňuje provádět akce – nastavit sadu jako výchozí, upravovat ji nebo mazat.

Přidat tagovací saduNovou sadu začněte nastavovat kliknutím na tlačítko „Přidat tagovací sadu“, které vám zobrazí dialogové okno. Zadejte požadovaný název sady a začněte psát požadované parametry URL adresy.

Jednotlivé parametry trackování jsou obvykle odděleny znakem „&“, ale některé analytické platformy používají jako oddělovač znak „:“. Správnou strukturu najdete v příručce používané analytické platformy.

Pole pro vkládání automaticky navrhne společné parametry a hodnoty, které lze použít. Vše, co zde zadáte, bude přidáno do trackovacího odkazu – ať už zadáte text nebo systémové tagy pro hodnotu.

Zástupné znaky jsou nahrazeny aktuálními údaji o každém příjemci/rozesílce kampaně. Lze používat tyto zástupné znaky:

[ID_MAILINGLIST] – ID seznamu příjemců použitého pro rozesílku kampaně. V případě použití více seznamů se použije první seznam, ze kterého příjemce zprávy pochází.
[MAILINGLIST_NAME] – název seznamu příjemců použitého při rozesílce kampaně. V případě použití více seznamů se použije první seznam, ze kterého příjemce zprávy pochází.
[ID_SEND_MESSAGE] – unikátní ID odeslané zprávy. Hodnotu lze použít k vyhledání konkrétního příjemce pomocí API volání mailkit.email.getstatus k získání dat příjemce.
[LINK_CONTENT] – obsah prokliknutého odkazu – text odkazu nebo název obrázku, na kterém byl odkaz umístěn.
[LINK_TITLE] – název odkazu z atributu data-link-title prvku. Tento atribut lze použít k přidání vlastních názvů na úrovni odkazu a přiřadit pozici odkazu název zobrazený v reportech. Hodnota pro data-link-title nemůže být proměnná, protože na jednu pozici lze nastavit pouze jeden název.
[LINK_TRACK] – trackovací název specifikovaný v atributu data-link-track prvku. Tento atribut lze použít k předávání dalších proměnných příjemce (např. ze šablony) pro každého jednotlivého příjemce v adrese URL.
[ID_RECIPIENT] – ID příjemce – unikátní identifikátor e-mailové adresy v systému
[EMAIL_MD5] – MD5 e-mailové adresy příjemce převedené na malá písmena. To lze použít k bezpečnému předání e-mailu příjemce důvěryhodné třetí straně
[FIRST_NAME] – křestní jméno příjemce
[LAST_NAME] – příjmení jméno příjemce
[NICK_NAME] – přezdívka příjemce
[GENDER] – pohlaví příjemce
[CUSTOMx] – vlastní pole x příjemce, kde x může nabývat hodnot 1-25.
[ENG_SCORE] – engagement skóre příjemce v okamžiku kliknutí
[GA_NAME] – název kampaně pro analytický nástroj
[CHANNEL] – kanál použitý k rozesílce
[CAMPAIGN_ID] – ID kampaně
[CAMPAIGN_NAME] – název kampaně
[CAMPAIGN_NAME_LC] – název kampaně psaný malými písmeny
[CAMPAIGN_VARIANT] – varianta kampaně v případě použití A/B testu
[YEAR] – rok odeslání kampaně (např. 2019)
[MONTH] – měsíc, kdy byla kampaň odeslána (např. 02)
[DAY] – den odeslání kampaně (např. 05)
[WEEK] – týden v roce, ve kterém byla kampaň odeslána
[DAYOFWEEK] – číslo dne v týdnu, kdy byla kampaň odeslána (1–7)
[DAYOFYEAR] – den v roce, ve kterém byla kampaň odeslána (1–365)
[HOUR] – hodina odeslání kampaně (0–23)
[MIN] – minuta odeslání kampaně (0–59)
[SEC] – sekunda odeslání kampaně (0–59)
[SYEAR] – zkrácený zápis roku, ve kterém byla kampaň odeslána (19 místo 2019)
[SMONTH] – zkrácený zápis měsíce, ve kterém byla kampaň odeslána (2 místo 02)
[SDAY] – zkrácený zápis dne, ve kterém byla kampaň odeslána (5 místo 05)

VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů NENÍ přímo zobrazena e-mailová adresa. I když je možné předat e-mail příjemce do proměnné LINK_TRACK, je to výrazně nedoporučováno, protože se jedná o VELKÝ bezpečnostní problém, neboť by byl e-mail v URL v síti přenášen nezabezpečeně. V trackovacích parametrech odkazů byste neměli mít odkazy na e-mail příjemce ani záměrně e-mail příjemce předávat.

Kromě atributů data-link-title a data-link-track existuje atribut data-link-group, který není tagován, ale je interně používán pro propojení souvisejících odkazů. Pokud například ve svém e-mailu máte produktový blok s odkazy na produkt umístěný na jeho názvu, obrázku a tlačítku, můžete do každého z nich přidat data-link-group atribut se stejnou hodnotou (např. název produktu) a nechat je tak seskupit do reportů. To lze použít v celé kampani k seskupení souvisejících odkazů, např. všechny odkazy na sociální sítě, všechny odkazy na menu atd., což vám poskytne odlišný náhled na odkazy ve vašich reportech.

Existují případy, kdy tagování či trackování odkazů není nutné. Tagování lze zakázat přidáním atributu mkt-notag="true". Pokud se rozhodnete zakázat trackování pomocí atributu mkt-notrack="true", bude zakázáno tagování i trackování.

Přestože neexistují žádná omezení pro to, co si přejete mít v URL adresy, je potřeba se řídit několika jednoduchými pravidly formátování. Zápis nemůže začínat znaky? nebo & protože tyto jsou automaticky přidávány systémem v závislosti na samotné URL adrese. Pokud potřebujete v obsahu předat vyhrazené znaky jako ?, &, /, # atd., které jsou vyhrazeny jako oddělovače parametrů nebo jiné než ASCII znaky, musí být URI kódovány (např. místo ? použít %3F,  místo & použít %26).