PodporaZnalostní báze

Remarketingové kampaně

Remarketingové kampaně jsou kampaně vycházející z informací o chování návštěvníků na webových stránkách. Jejich cílem je umožnit jednoduše a automatizovaně oslovovat zákazníky na základě jejich aktivit, např. opuštění nákupního košíku před dokončením objednávky.

Na remarketingové kampaně je nutné se dívat z jiného úhlu pohledu než na klasické kampaně, neboť mají zcela odlišná pravidla odesílání. U těchto kampaní se nenastavuje čas rozeslání ani interval, ale naopak prodleva od vzniku či aktualizace události.

Podmínkou pro remarketingovou kampaň je existence události, na níž se kampaň váže. Vznik a obsluha těchto událostí je popsána v dokumentaci pro Event API. Remarketingové kampaně tedy reagují na to, co se událo na webu, kde je nasazen remarketingový kód.

Založení remarketingové kampaně

Remarketingovou kampaň založíte kliknutím na tlačítko Přidat kampaň. Jako Typ kampaně se zvolí Remarketingová. Více viz Správa kampaní.

Přidat kampaň

Nastavení remarketingové kampaně

Nastavení remarketingové kampaně

Editace kampaněIkona tužky slouží k editaci názvu kampaně.
SPAM skóreOrientační hodnota SPAM skóre kampaně

Předmět

Vyplňujete předmět kampaně. V předmětu lze používat personalizaci i podmínky.

Od

Zde vybíráte odesílatele kampaně. Kampaň může být rozeslána pouze z ověřené e-mailové adresy. Pokud v roletkové liště není uvedena žádná adresa, znamená to, že ještě nedošlo k ověření žádné adresy, nebo se adresa nalézá na doméně, jež nemá správně nastavené DNS, více viz Správa adres.

Cíle doručení

Zvolíte seznam příjemců, do kterého se budou zaznamenávat jednotlivé adresy, na které byly remarketingové zprávy odesílány. Doporučujeme použít prázdný seznam příjemců, který bude sloužit pouze k "zachycení" dat zaslaných v rámci eventů.

Zprávu odeslat při

Zde vyberte jeden ze dvou možných stavů události: Nedokončené události, nebo Dokončené události. Pomocí tohoto parametru můžete snadno určit, zda se bude rozesílat zpráva, pokud příjemce nedokončil určitý druh události (např. nákup), nebo naopak dokončil a chcete mu zaslat např. poděkování, potvrzení, atd.

Prodleva odeslání

Na posuvníku vyberte, s jakou prodlevou od poslední aktualizace události má dojít k odeslání zprávy.

Tagy událostí

Pokud máte na vašich stránkách vícero událostí používajících různé event_tagy, zde můžete nastavit, na které event_tagy se bude kampaň vztahovat. Standardně je kampaň bez tagu a tudíž se vztahuje na události, jež nemají definovaný žádný event_tag. K jedné remarketingové kampani může být připojen maximálně jeden tag.

Testovací režim

Kampaň je možné přepnout do testovacího režimu a vyplnit e-mailovou adresu, kam mají být všechny e-maily zasílány. Testovací režim funguje tak, že všechny zprávy, které by při odeslání odešly příjemcům, odejdou pouze na uvedenou testovací adresu, ale s tím obsahem a v tom vzhledu, ve kterém by bývaly odešly příjemcům. Tzn., že pokud bude ke kampani přiřazeno 100 příjemců a kampaň bude odeslána s aktivním testovacím režimem, odejde všech 100 zpráv na jednu uvedenou testovací adresu!

POZOR, pokud datum poslední události je novější (pro daný event tag a příjemce), než datum v rámci kampaně odeslaného e-mailu, obsah náhledu v reportu nemusí odpovídat skutečně odeslanému obsahu (v náhledu se načtou aktuální data eventu).

Obsah remarketingové kampaně

Jakmile máte připravené nastavení kampaně, je čas na definici obsahu zprávy jako takové. Stejně jako všechny kampaně Mailkitu i remarketingové kampaně mohou využívat předdefinované šablony, i styly obsahu. Zároveň je však možné pracovat s daty události i přímo v editoru kampaně a to pomocí proměnných.

Nejlépe poslouží následující příklad html kódu zprávy:

<html>
<head>
<title>Upomínka nákupu</title>
</head>
<body>
<p>Dobrý den [% Event.first_name -%] [% Event.last_name -%],<br /><br />Objednávka č. [% Event.order_no -%], vytvořena dne <strong>[% Event.create_date -%]</strong></p>
<p>Položky v košíku:</p>
<table border="1">
	<tr>
  	<td>obr</td>
		<td>název</td>
    <td>počet</td>
    <td>cena</td>
	</tr>
  [% FOREACH EventItems -%]
  <tr>
  	<td><a href="[% product_url -%]"><img alt="[% name -%]" border="0" height="50" src="[% image_url -%]" width="100" /></a></td>
    <td><a href="[% product_url -%]">[% name -%]</a>([% description -%])</td>
    <td>[% item_qty -%]</td>
    <td>[% item_total -%][% item_curr -%]</td>
	</tr>
  [% END -%]
</table>
<p>Pro dokončení nákupu přejděte do <a href="[% Event.return_url -%]">Košíku</a></p>
<p><a href="[SIGNOUT]" target="_blank">Klikněte pro odhlášení</a></p>
</body>
</html>

Jak je vidět, základní hodnoty události jako takové, tzn. z funkce initEvent, jsou dostupné skrz proměnné [% Event.PARAMETR -%], kde PARAMETR odpovídá parametrům funkce initEvent. Takto lze do těla zprávy vložit hodnotu kteréhokoliv parametru, případně ji vyhodnocovat pomocí podmínek IF, ELSIF, ELSE. Jako příklad lze uvést použití podmínky pro volbu jazyka textu na základě proměnné language:

[% IF Event.language == 'cs' -%]Český text[% ELSIF Event.language == 'en' -%]Anglický text[% ELSE -%]Text pro všechny ostatní jazyky[% END -%]

Stejná logika práce s proměnnými se pak využívá pro práci s obsahem (položkami) události a to pomocí smyčky [% FOREACH EventItems -%], v rámci které jsou pak proměnné jednotlivých položek dostupné pod názvy shodnými s názvy ve funkci addItem.

Testování remarketingové kampaně

Vaši připravenou kampaň můžete testovat několika způsoby. Jako u všech kampaní v Mailkitu máte možnost si prohlédnout náhled. U remarketingové kampaně je však velmi důležité ověřovat i obsah, a tak v náhledech uvidíte data z náhodně vybrané události pro lepší a věrnější podobu. Totéž platí při odeslání testovací zprávy – ve zprávě budou použita data z existující události. Proto doporučujeme před započetím přípravy vaší kampaně nejprve nasadit kód pro obsluhu událostí na vaše webové stránky.

Samozřejmě nejlepší metodou pro finální otestování událostí je použití kampaně v testovacím režimu, kdy můžete sledovat konkrétní čas a obsah doručených zpráv a porovnat je s vašimi interními záznamy.

POZOR, pokud datum poslední události je novější (pro daný event tag a příjemce), než datum v rámci kampaně odeslaného e-mailu, obsah náhledu v reportu nemusí odpovídat skutečně odeslanému obsahu (v náhledu se načtou aktuální data eventu).