PodporaZnalostní báze

SMS kampaně

Nastavení, správa a odesílání SMS kampaní...

Založení kampaně

Založení SMS kampaně se nijak výrazně neliší od založení e-mailové kampaně. Pouze při zakládání nové kampaně vyberete Druh zprávy: SMS. Následně vyberete Typ kampaně (standardní/remarketingová) a vyplníte její Název. Můžete přiřadit seznamy příjemců.

Přidat kampaň

Editace obsahu SMS zprávy

Na rozdíl od e-mailové kampaně obsahuje editor SMS zprávy pouze textové pole, kam vkládáte obsah zprávy.

SMS – editace

  • U SMS delších než 160 znaků rozdělit SMS na více částí – pokud tuto volbu nezaškrtnete a vaše zpráva přesáhne 160 znaků, bude SMS automaticky zkrácena a příjemci bude odeslána jen částečná zpráva.
  • Převést diakritiku na ASCII – pokud bude v textu zprávy použita diakritika, systém ji odstraní. Pokud chcete v SMS zprávě diakritiku používat, počítejte s výrazným snížením počtu možných znaků v jedné SMS zprávě.

 

SMS previewVedle textového pole se ihned zobrazuje výsledná podoba SMS zprávy.

V obsahu SMS zpráv je možné používat personalizaci – ať už prostřednictvím záměnných, nebo proměnných. Viz Seznam systémových tagů.

Je možné si zaslat i testovací SMS zprávu. Odeslání testovací zprávy je zpoplatněno.

 

 

 

 

 

Profil náhleduProfil náhledu – používá se v případě personalizace SMS zprávy, tedy pokud zpráva obsahuje proměnná pole. 

 

 

 

Nastavení SMS kampaně

Odesílatel (Sender ID) – v defaultním nastavení SMS zprávy odchází s odesílatelem “Info” (zobrazí se jako odesílatel v seznamu přijatých zpráv ve vašem mobilním telefonu). Pro rozesílání vašich SMS kampaní můžete používat vlastního odesílatele. Pokud si jej chcete zaregistrovat, neváhejte nás kontaktovat. Odesílatel (Sender ID) může mít maximálně 11 znaků (povolené jsou znaky: a-z, A-Z, 1-9, tečka, pomlčka a mezera). 

Pokud pro váš účet máte registrovaných více odesílatelů, můžete si z nabídky vybrat, který z nich má být pro rozesílku použit.

Cíle doručení – seznam/seznamy příjemců, kterým má být SMS kampaň odeslána. Aby mohla být SMS příjemci odeslána, musí být telefonní číslo u příjemce uloženo v poli Mobil. Telefonní číslo musí být uloženo v mezinárodním formátu a bez mezer (např.: +420XXXYYYZZZ). Výběr příjemců může být samozřejmě upřesněn nastavením podmíněného doručení.

Nastavení SMS kampaně

Testovací režim – kampaň je možné přepnout do testovacího režimu a vyplnit telefonní číslo (v mezinárodním formátu bez mezer), kam mají být všechny zprávy zasílány. Testovací režim funguje tak, že všechny zprávy, které by při odeslání odešly příjemcům, odejdou na uvedené (testovací) telefonní číslo, ale s obsahem, se kterým by bývaly odešly reálným příjemcům. Tzn., že pokud bude ke kampani přiřazeno 100 příjemců a kampaň bude odeslána s aktivním testovacím režimem, odejde všech 100 zpráv na uvedené testovací telefonní číslo.

Notifikace o odhlášení – v případě, že si přejete dostávat e-mailové notifikace o tom, že se některý z příjemců odhlásil, můžete si zde určit, na jakou adresu budou tyto notifikace zasílány. Pro bezprostřední předávání kompletních informací o odhlášení však doporučujeme používat webhooky.

Trackování pro 3. strany – Mailkit umožňuje předávat informace o trackování systémům třetích stran i vašemu webu. Více o možnostech trackování pro 3. strany se dočtete v článku o pokročilém trackování odkazů.

  • Sada trackování – výběr sady parametrů pro trackování
  • Název pro analytics – do kteréhokoli z parametrů je možné název propsat použitím záměnné [GA_NAME]

Náležitosti SMS zpráv

Pokud se rozhodnete pro zasílání vašich obchodních sdělení používat SMS, je potřeba vzít v úvahu tyto náležitosti:

  • Obchodní sdělení musí být jasně a zřetelně označeno – v případě SMS zprávy musí obsahovat alespoň stručné vysvětlení se zkratkou „OS“, příp. uvození „OS:“.
  • Obchodní sdělení musí dále obsahovat uvedení názvu toho, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, tzn. obchodní název. Označení odesílatele může být například i součástí alfanumerického kódu (Sender ID), ze kterého je zpráva odesílána. Pokud ještě nemáte své Sender ID, kontaktujte nás.

    (Pozn.: Pokud se odesílatel liší od toho, v čí prospěch je zpráva odeslána, je třeba, aby SMS zpráva obsahovala oba názvy.)

Instrukce k odhlášení

Příjemce musí mít možnost přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si zasílání obchodních sdělení nepřeje.

Na konec každé SMS zprávy je proto automaticky přidávána instrukce, jak se příjemce může odhlásit. Výchozí znění této informace je: Nechcete SMS? https://utxt.io/XXXXXXXX (kdy XXXXXXXX je při rozeslání nahrazeno unikátním kódem pro každého příjemce).

Tuto instrukci k odhlášení je možné si v textu SMS zprávy definovat vlastním zněním. A to napsáním vlastního textu a umístěním zástupného tagu [CODE] na místo, kam má být vložen link pro odhlášení. Mějte ale na paměti, že i z vlastní instrukce pro odhlášení musí být příjemci jasné, jakým způsobem se může odhlásit.

Uvedení internetového odkazu, kdy proklikem dojde k odhlášení, však není v případě SMS zpráv plně dostačující, jelikož ne každý příjemce má „chytrý“ telefon nebo je připojen k internetu. Proto musí SMS zpráva vždy obsahovat např. telefonní číslo, na které lze zdarma zavolat (čísla s předvolbou 800) či zaslat zprávu s odmítnutím. 
Instrukce k odhlášení pak může vypadat třeba takto: Nechcete SMS? https://utxt.io/XXXXXXXX nebo volejte 800XXXYYY.

Instrukce k možnosti odhlášení je povinná součást marketingových SMS zpráv. Výjimku tvoří transakční zprávy.

Seznam příjemců SMS zpráv

Aby mohla být SMS kampaň odeslána příjemcům, je zapotřebí mít u příjemce v kolonce Mobil zanesené platné číslo v mezinárodním formátu (bez mezer): +420XXXYYYZZZ.

Detail příjemce

Do seznamu příjemců je možné importovat pouze telefonní čísla (tedy bez e-mailových adres), stačí v průběhu importu zaškrtnout volbu "Pouze seznam mobilních čísel bez e-mailů".

UPOZORNĚNÍ: SMS zprávy mohou být rozesílány pouze v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin. Toto omezení se nevztahuje na transakční SMS zprávy.